International Scientific Unity

International Scientific Unity

 Міжнародна науково-практична конференція 

SCIENTIFIC PROBLEMS AND OPTIONS FOR THEIR SOLUTION

Місце проведення: Бухарест, Румунія

Дата проведення: 7-9 лютого 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific Research: Theoretical Foundations and Practical Applications»

Technical University of Moldova
Westminster University
Буковинський державний медичний університет
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Державний податковий університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Класичний приватний університет
Львівський національний університет природокористування
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеський Державний Аграрний Університет
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Подільський державний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Полтавський університет економіки і торгівлі
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Хмельницький національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.