International Scientific Unity

International Scientific Unity

ХVI Міжнародна науково-практична конференція 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE PROGRESSIVE SOLUTION OF SCIENTIFIC RESEARCH PROBLEMS

Місце проведення: Валенсія, Іспанія

Дата проведення: 27-29 березня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Innovative Approaches to the Progressive Solution of Scientific Research Problems»

Academia de Studii Economice din Moldova
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Державний університет економіки і технологій
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України
Класичний приватний університет
Мукачівський державний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Подільський державний університет
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Тернопільський національний медичний університет імені і.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський державний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.