International Scientific Unity

International Scientific Unity

ХVII Міжнародна науково-практична конференція 

Formation of Prospects for the Global Development of Humanity: Modern Problems of Science and Technology

Місце проведення: Болонья, Італія

Дата проведення: 3-5 квітня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Formation of Prospects for the Global Development of Humanity: Modern Problems of Science and Technology»

Technical University of Moldova
Westminster University
Буковинський державний медичний університет
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
Державний біотехнологічний університет
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Класичний приватний університет
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Львівський національний університет природокористування
Львівський торговельно-економічний університет
Льотна академія Національного авіаційного університету
Маріупольський державний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет оборони України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Одеський національний медичний університет
Полтавський державний аграрний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Український державний університет залізничного транспорту
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський національний університет харчування та торгівлі
Херсонський державний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.