International Scientific Unity

International Scientific Unity

VI Міжнародна науково-практична конференція 

The aspects of contemporary scientific research
that encompass both theoretical and practical components

Місце проведення: Венеція, Італія

Дата проведення: 10-12 січня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «The aspects of contemporary scientific research that encompass both theoretical and practical components»

Буковинський державний медичний університет
Відокремлений структурний підрозділ “Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету”
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький торговельно – економічний інститут Державного торговельно – економічного університету
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний біотехнологічний університет
Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет”
Державний податковий університет
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Класичний приватний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Миколаївський національний аграрний університет
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет “Одеська політехніка”
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеський Державний Аграрний Університет
Одеський національний економічний університет
Одеський національний медичний університет
Пенітенціарна академія України
Подільський державний університет
Полтавський державний медичний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний медичний університет імені і.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ТОВ “ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА”
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет імені Альфреда Нобеля
Університет митної справи та фінансів
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім О.М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.