International Scientific Unity

International Scientific Unity

VII Міжнародна науково-практична конференція 

SCIENTIFIC RESEARCH: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL APPLICATIONS

Місце проведення: Відень, Австрія

Дата проведення: 24-26 січня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific Research: Theoretical Foundations and Practical Applications»

Буковинський державний медичний університет
Військова академія
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Державний біотехнологічний університет
Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Державний податковий університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Державний університет інфраструктури та технологій
Державний університет Молдови
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Класичний приватний університет
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Національний фармацевтичний університет
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський Державний Аграрний Університет
Одеський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Одеський національний медичний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Подільський державний університет
Полтавський державний аграрний університет
Полтавський державний медичний університет
Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний медичний університет імені і.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет імені Альфреда Нобеля
Університет митної справи та фінансів
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський державний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний технологічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.