International Scientific Unity

International Scientific Unity

ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

Modern Approaches to Problem
Solving in Science and Technology

Місце проведення: Варшава, Польща

Дата проведення: 15-17 листопада 2023

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Modern Approaches to Problem
Solving in Science and Technology»

Київський національний лінгвістичний університет
Університет державної фіскальної служби України
Класичний приватний університет
Харківський національний медичний університет
Львівський національний університет природокористування
Криворізький державний педагогічний університет
Київський Університет імені Бориса Грінченка
Дрогобицький державний педагогічній університет імені Івана Франка
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Уманський національний університет садівництва
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Полтавський державний медичний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Університет економіки та права «КРОК»
Херсонський державний університет
Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій
Льотна академія Національного авіаційного університету
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
Державний торговельно-економічний університет
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Маріупольський державний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Херсонський національний технічний університет
Український державний університет ім. Михайла Драгоманова
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Одеський національний медичний університет
Університет митної справи та фінансів
Одеський національний економічний університет
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
Донецький національний технічний університет
Дніпровський технологічний університет «ШАГ»
Поліський національний університет
Університет імені Альфреда Нобеля
Національний університет харчових технологій
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Буковинський державний медичний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Національний авіаційний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Українська інженерно-педагогічна академія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»
Вінницький Національний аграрний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.