International Scientific Unity

International Scientific Unity

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

Collective Thinking: Unifying Scientific Approaches in Multifaceted Research

Місце проведення: Амстердам, Нідерланди

Дата проведення: 29 листопада — 1 грудня 2023 р.

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Collective Thinking: Unifying Scientific Approaches in Multifaceted Research» з навчальних закладів:

Національний авіаційний університет
Сумський державний університет
Львівський національний університет природокористування
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Уманський національний університет садівництва
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Харківський національний медичний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Державний торговельно-економічний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Національний авіаційний університет
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»
Луцький національний технічний університет
Поліський національний університет
ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Буковинський державний медичний університет
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Національний університет «Одеська політехніка»
Київський університет імені Бориса Грінченка
Класичний приватний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Національний університет «Запорізька політехніка»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Західноукраїнський національний університет
Одеський Державний Аграрний Університет
Державний податковий університет
Національний фармацевтичний університет
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Одеський національний економічний університет
Університет митної справи та фінансів
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Білоцерківський національний аграрний університет
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
Криворізький державний педагогічний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»»
Харківський національний університет радіоелектроніки
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Криворізький національний університет
Університет імені Альфреда Нобеля
Хмельницький національний університет
Полтавський державний аграрний університет
Донбаська державна машинобудівна акдемія
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
Національний технічний університет «ХПІ»

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.